Utbildningsmaterial baserat på evidens och best practice från hela världen.

Utbildningsmaterial utvecklat tillsammans med de bästa i världen.

Mitt arbete är att hitta de bästa instruktörerna, forskarna och utövarna i världen för att skapa underlag som ni kan använda vid kompensutveckling. Informationen måste så långt det är möjligt vara baserad på forskning och tester som utförs runt om i världen. Och när evidens saknas, eller är motsägelsefull, måste informationen istället vara baserad på erfarna utövares best practice.

Ni ska ha tillgång till det bästa material som finns för att skapa säkra och effektiva brandmän.

TA MIG TILL DE FÄRDIGA MATERIALEN

Frågor och svar om utbildningsmaterialen

Vad är visionen?

Svenska brandmän ska vara de bäst utbildade och övade i världen.

Vilka material är klara för att köpa?

Du hittar färdiga material längre ner på denna sidan.

Varför visar du hela utbildningen som en demo?

Den viktigaste anledningen till att jag visar hela utbildningsmaterialet som demo är att kunskap ska vara fri för individer som vill bli bättre. Organisationer som inte prioriterar bra utbildningsmaterial får inte hindra denna vilja till utveckling. Men materialet visas också i sin helhet för att organisationer ska veta exakt vad man köper.

Genom att köpa materialet får ni:

  • Stötta produktionen av fler utbildningsmaterial.
  • Materialet utan demo-grafiken.
  • Samtliga Powerpoints och filmer så ni kan anpassa dem lokalt.
  • Legal rätt att använda det inom er organisation.

Vad kostar materialen?

Varje paket med utbildningsmaterial kostar mellan 10 till 40 kr per operativt anställd i er organisation. Priset står vid det färdiga materialet.

Hur köper jag ett eller flera material?

Skicka ett email till lars@swedishfirenerd.com med vad ni vill ha och era fakturauppgifter.

Materialen levereras sedan via en länk där ni kan ladda ner dem.

I vilken form levereras materialen?

Materialen levereras generellt som en eller flera powerpoints.
Samtliga powerpoints är också inspelade med speaker som en film.

Valet av powerpoint gjordes för att ni troligen har tillgång till programmet, ni kan redan arbeta i det och ni kan enkelt kombinera befintligt och nytt material.

Powerpointen kommer komplett med manus och rörlig grafik. Manuset innehåller också länkar och hänvisningar till källor eller annan relevant information.

Kan materialen användas för e-learning?

Ja. De filmer som följer med kan läggas in i ert system för e-learning. Behöver ni filmerna i något annat film-format kan det ordnas. De powerpoints som följer med kan ni använda som underlag för att skapa annat material till ert system för e-learning, dock ser denna process olika ut beroende på vilket system ni har. En frågebank med svar följer med alla material. Dessa kan användas helt eller i delar för att kvalitetssäkra er personal.

Kan materialen användas för kvalitetssäkring?

Ja och nej.

En frågebank med svar följer med alla material. Dessa kan användas helt eller i delar för att kvalitetssäkra er personal. Materialen är också kvalitetssäkrade av många duktiga personer i världen.

Men trots detta är det endast ni som kan bestämma vad ni anser vara rätt eller fel när det kommer till vad er personal ska lära sig. De utbildningsmaterial jag levererar ska endast fungera som underlag för er att använda i det arbetet.

Vem är ansvarig om en olycka inträffar?

Jag vet inte, det är ett skrämmande men ärligt svar.

Som arbetsgivare är ni ansvarig för att er personal har rätt kompetens för det arbete som de ska utföra. Min uppgift är att ge er ett så bra underlag som möjligt för att underlätta det arbetet.

Jag försöker så långt det är möjligt att kvalitetssäkra den information jag levererar. Jag gör detta genom att prata med de främsta i branschen, och utanför branschen, för att säkerställa att informationen och hur den presenteras är korrekt. Jag skickar även ut färdiga material för att kontrolleras innan de läggs ut som färdiga.

Men till sist är det mina tolkningar och ibland rent subjektiva åsikter som formar informationen i materialen. Det är er uppgift att vara kritisk till all information innan ni sprider den i er organisation.

Kan vi själva göra ändringar i materialen?

Ja.

Ni har rätt att ändra i, lägga till eller ta bort vad ni vill i materialen för att de ska passa era lokala förutsättningar.

Kan vi ändra materialen för att se ut som vår grafiska profil?

Delvis.

Ni får inte sätta er logo på grafik och information som kommer från mig. Detta är för att ursprunget ska vara tydligt. Ni får heller inte placera min logotyp på innehåll som ni själva skapat eller ändrat.

Ni kan däremot placera er logo och grafik på ett intro till materialet eller på allt innehåll som ni själva skapat.

Vad händer om vi är missnöjda med ett utbildningsmaterial?

Ni har alltid rätt att få tillbaka pengarna om ni är missnöjda.

Men om ni hittar saker som bör förbättras är det min första prioritet att korrigera detta om det är möjligt. Jag kan dock inte korrigera material utifrån era lokala förutsättningar, det får ni göra själva.

Vi vill bidra med innehåll, kan vi få rabatt på material?

Ja.

Jag letar alltid bra filmer från insatser, utbildningsfilmer, tydlig grafik och hela genomtänkta utbildningar. Har ni något bra som jag kan använda delar av byter jag gärna det mot annat material jag gjort.

Kan vi dela material och innehåll med andra räddningstjänster?

Nej.

Ni får inte dela med er av material och innehåll till andra utanför er organisation. Varken i dess helhet eller i delar.

Är detta Firenerd Academy?

Nej.

Firenerd Academy kommer att vara på engelska och levereras via ett e-learningssystem. Det kommer inte att vara anpassat för Svensk räddningstjänst även om det troligen kommer att vara intressant för vissa individer.

Utbildningsmaterial

Värmekamera vid brand i byggnad

20 kr per anställd i operativ tjänst.

Denna utbildning ger kunskap om värmekameror, oberoende av tillverkare och modell. Den innefattar arbetet vid framför allt byggnadsbränder men berör även andra insatstyper.

Materialet kommer uppdelat i 11 olika delar:

1.  Generell information
2.  Utvändigt – Sökning efter branden
3.  Invändigt – IR-scanning av rum
4.  Invändigt – Sökning efter branden
5.  Invändigt – Scanna brandrök och flammor
6.  Invändigt – Brandsläckning
7.  Invändigt – Sökning efter liv
8.  Invändigt – Eftersläckning
9.  Invändigt – Konstruktionsbrand
10.  Invändigt – Stora volymer
11.  Arbetet vid andra situationer än brand i byggnad

Varje del levereras som inspelad film och som en Powerpoint. I Powerpointen kan ni ändra så den passar till just era förutsättningar.

Materialet kommer också i olika versioner beroende på vem värmekameran är placerad i rökdykargruppen. På RD1, RD2 eller båda två.

SE DEMO PÅ YOUTUBE NU

Hör gärna av dig om du har frågor eller vill köpa utbildningsmaterial.

KONTAKTA LARS

Några utbildningsmaterial under produktion

Uppstart brand i byggnad

Materialet täcker in samtliga roller samt uppgifter vid de första minuterna vid en brand i byggnad

Strålrör och hydraulik vid brand i byggnad

Materialet täcker in kunskap om strålrör, tryck och flöden för brandsläckning i byggnader.

Brandkunskap

Materialet täcker in grundläggande kunskaper om brand och brandförlopp.

Släckmedelskunskap

Materialet täcker in grundläggande kunskaper om vatten och andra släckmedel och hur de påverkar branden.

Släckteknik med dimstrålrör

Materialet ger en förståelse för hur ett dimstrålrör påverkar branden samt hur det ska användas effektivt.