Varför är vi så dåligt förberedda på Covid-19?

Varför är vi så dåligt förberedda på Covid-19?

2014 berättade Bill Gates i ett TED-talk om att en allvarlig epidemi kommer att komma, och att världen inte är redo för den. Det var tur att han varnade oss. Nu är Covid-19 här och vi är väl rustade för denna kris, precis som vi var inför de stora skogsbränderna 2014 och 2018. Ladorna är fulla sa finansminister Magdalena Andersson för inte så länge sen. Bra tänkte jag. Fulla av vaddå undrar jag nu? Det verkar inte vara munskydd i alla fall. Vi verkar vara lika dåligt förberedda på denna kris som vi var för skogsbränderna, varför är det så?

Av Lars Axelsson | 12 april 2020

Vem ska egentligen ta hand om kriser som händer?

För att försöka svara på ansvarsfrågan måste vi först prata om elände, ett ord som ni kan gissa inte är helt vetenskapligt. Men elände är svårt att greppa. Ett datavirus är ju ett elände. Som sedan orsakar ett strömavbrott, som är ett annat elände. Som sedan gör att någon råkar ut för en olycka, som är ett annat elände. Det är alltså väldigt många som arbetar med att försöka hantera olika eländen i samhället. En gemensam nämnare är dock att de flesta som arbetar med elände enbart är rustade för vardagselände. I mitt fall vardagsolyckor som brandman.

Vardagsolyckor är en ickefråga för politiker

Jag har enbart sysslat med vardagsolyckor under mina år inom den kommunala räddningstjänsten. Jag är passionerat intresserad av just förmågan att hantera en byggnadsbrand, som är en typisk vardagsolycka. Politiskt sett är dock vardagsolyckor en ickefråga. När hörde du senast att samhällets förmåga att hantera vardagsolyckor var på den politiska agendan? Aldrig gissar jag. Det är inte något som politiker verkar bry sig om helt enkelt.

Syns inga problem, finns inga problem

Politiken kommer nedströms från kulturen brukar det heta, och det stämmer nog. Det är svårt att väcka intresse för en fråga hos allmänheten. Politiker är därför till stor del tvingade att fokusera på det som allmänheten redan är intresserade av. Och allmänheten är i sin tur till stor del intresserade av vad media fokuserar på. De flesta medborgarna har ju andra saker för sig än att gräva i samhällsfrågor på dagarna. Så om media inte rapporterar om ett problem, ja då är det inte så troligt att politikerna tar tag i det heller.

Räddningstjänsten är en skyddad verkstad

Det allmänheten vet om vardagsolyckor kommer i huvudsak från nyheterna. Och media rapporterar mer än gärna om olyckor och elände, därför att elände lockar läsare eller tittare. I Covid-19-tider är det mer uppenbart än någonsin. Men media är också hopplöst illa rustade för att rapportera om samhällets förmåga att hantera en vardagsolycka. ”Räddningstjänsten var snabbt på plats men byggnaden kunde inte räddas”. Hur många gånger har du läst något liknande i tidningen efter en brand? Men media kan inte bedöma hur bra insatsen gick så de frågar inte ens den typen av frågor. Och om de skulle fråga, tror ni brandbefälet skulle börja kritisera sig själv eller sina kollegor i media? Räddningstjänsten är således en skyddad verkstad som enbart utvärderar sig själv. Men varför är det relevant i dessa kris-tider?

Krishanteringssystemet är en skyddad verkstad

Media bryr sig alltså inte speciellt mycket om samhällets förmåga att hantera en vardagsolycka. Men detsamma gäller även för det större krishanteringssystemet. Media saknar intresset för att gräva i antalet munskydd i lager, i alla fall till den grad att de påverkar opinionen hos allmänheten. Så den skyddade verkstaden växer sig större och de potentiella bristerna med den.

MSB – Vår räddare i nöden

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) föddes då Krisberedskapsmyndigheten (som sysslade med större kriser) och Räddningsverket (som sysslade med vardagsolyckor) slogs samman. Tanken var att ta ett helhetsgrepp runt just elände, både stort och smått. Kanske var det en bra idé, jag vet inte. Men klart är att det blev en myndighet med mycket stora resurser för att trygga medborgarnas liv, idag med fler än 1000 anställda. MSB skulle ha ett centralt ansvar att förbereda Sverige för eländen som kan hända.

Miniminivåer räcker inte

I praktiken finns inget kvar av gamla Räddningsverket i MSB idag. Borta är de flesta som faktiskt arbetat med vardagselände ute i verkligheten. Som vet att i verkligheten är det alltid brandmän, sjuksystrar, poliser etc som måste lösa problemen. Det är med brandslang, pistol (eller som i detta fall) munskydd som arbetet görs. Man måste ha mycket folk och prylar. Men politikerna tyckte ju inte att vardagsolyckor är viktigt, så då är det väl inte viktigt då. Och kommunerna och landstingen kunde lägga sina ambitionsnivåer på minimumnivå utan protest, precis nog för att bara kunna hantera vardagseländen. Protesterar inte MSB måste det ju vara gott nog för alla typer av eländen kanske de tänkte. Kvar på MSB finns idag en till synes aldrig sinande ström av pappersvändande chefer som styr över en armé av akademiker och administratörer. Vad de egentligen gör är de få som förstår, men ute i verkligheten märker man aldrig av dem i alla fall. Och att hålla en beredskap av brandslang inför skogsbränderna 2014 och 2018 det var visst för mycket begärt. Eller en beredskap av skyddskläder för vården inför en pandemi, det var visst också för mycket begärt.

Skyddade verkstäder måste granskas

Medborgarna väljer sina politiker, politikerna styr sina myndigheter, myndigheterna utför sina uppdrag, media granskar och informerar sina medborgare som sedan väljer sina politiker igen. Det låter så fint eller hur.

I verkligheten fallerar hela teorin då media inte kan eller vill granska de beslut som fattas och den förmåga som finns. Och offentliga verksamheter tillåts att bli hur ineffektiva och snedvridna som helst, allt under en ovetande godtrogen allmänhet som tror att Sverige alltid är bäst i klassen. Det är kanske dags att media tar sitt ansvar för de enorma skattepengar då får, och faktiskt granskar vad MSB och hela krishanteringssystemet sysslat med under de senaste 15 åren. Istället för att bara rapportera om eländet som följer efter.

test 7

5 argument för Sulitecs anläggningar

Hållbara anläggningar för realistisk brandövning.

Av Lars Axelsson | 8 september 2019

1. Bättre övningsupplevelse

Enklare brännbar brandrök

Med hjälp av den effektiva isoleringen bibehåller brandröken sin temperatur, även längre ifrån primärbranden. Det innebär att tändningar i brandröken kan skapas lättare och mer kontrollerat. Olika brandförlopp kan då visas bättre och det är möjligt att öva mer realistiskt.

Mer realistisk mängd vattenånga

Betong och stålkonstruktioner skapar onaturligt mycket vattenånga vid släckning jämfört med normala ytskikt i byggnader. Den onaturliga mängden vattenånga som bildas skapar en felaktig feedback till de som övar, vilket påverkar deras beteende även på riktiga bränder. Ytskiktet i Sulitecs anläggning liknar mer normala material och minskar därför mängden vattenånga som bildas vid släckning.

Om önskat, bättre sikt

Om önskat, kan sikten i nedre delen av anläggningen hållas bra genom att brandröken bibehåller temperaturen och inte skiktas lika lätt. Det gör att eleven kan se sitt och instruktörens agerande samt brandförloppet bättre. Om önskat, kan brandröken i stället fylla hela anläggningen ner till golvet.

Mer kontroll på brandförloppet

Med ett slutet brandrum kan instruktören styra brandens utveckling och rökproduktion genom att reglera dörren. Detta ger en säkrare övning och bättre kontroll på övningsmiljön.

Utbildning

Anläggningarna kommer med en omfattande utbildning i hur övningar kan genomföras med hög kvalitet och säkerhet.

Brandröken bibehåller sin temperatur och möjliggör tändningar längre från brandhärden.
Anläggning för demonstration av brandförlopp med tillvald rökrening.

2. Bättre arbetsmiljö

Minskad värmebelastning

Genom att separera brandrummet från övningsdelen kan värmepåverkan på instruktörer och elever minskas. Dörren till brandrummet styr effekten på branden och tiden för värmepåverkan utanför. Isoleringen i taket på övningsdelen minskar också strålningsvärmen som annars kommer från betong eller stålkonstruktioner.

Minskad exponering för cancerogena partiklar

Beroende på övningens mål kan också exponeringen av cancerogena partiklar från brandröken minskas. Om önskat, kan brandröken stanna högt under taket då isoleringen gör att brandröken bibehåller sin höga temperatur. Därmed skiktas miljön och det finns en ren miljö under där eleven kan observera och agera mot brandgaserna.

Då inga träskivor med lim behöver användas för att skapa bra brandrök, minskar mängden skadliga ämnen i brandröken under samma förbränningsförhållanden.

Isoleringen släpper inte från sig några skadliga ämnen vid förbränning till skillnad från glas och mineralbaserade isoleringsmaterial.

Ingen färg förbränns på stålkonstruktionen, vilket eliminerar att skadliga ämnen frigörs från färgen.

Ingen återställning för instruktörer

Då inget vatten behöver användas i själva brandrummet, kommer allt brännbart material att förbrännas där. Det betyder att endast metallrester och aska behöver rensas ut ett par gånger om året. Ingen lämpning krävs efter en normal övning.

Minskade förberedelser för instruktörer

Inga träskivor behöver laddas på väggar och tak. På golvet läggs ca tre pallar vilket räcker för en övning. Det gör att förberedelserna för att elda är små och inte kräver jobbiga lyft över huvudet.

Instruktören kontrollerar branden med dörren.
Brandrum med mer än 1500 genomförda eldningar utan service.

3. Lägre driftskostnader

Inga träskivor

Då inga träskivor behövs på väggar och tak kan alla typer av rent trä användas som bränsle. Detta minskar kostnaderna då pallar eller andra billigare produkter kan användas.

Mindre brännbart material

Den effektiva isoleringen bibehåller värmen i anläggningen. På så vis behövs mindre trämaterial för att köra övningen. Det slutna brandrummet gör också att syret kan begränsas till branden och mer rök kan produceras istället för att förbrännas.

Minimalt underhåll på konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar konstruktionen av stål. Därför behöver varken skyddsfärg förbättras eller svetsunderhåll utföras på konstruktionen. Om inte isoleringen skadas mekaniskt, håller denna för tusentals övningar i anläggningen. Normalt målningsunderhåll av stålkonstruktioner behöver dock utföras.

Minimala kostnader vid rening av brandröken

Brandröken kan vid behov renas från miljöfarliga ämnen med hjälp av en reningsanläggning. Den enklaste formen av reningsanläggning ger minimala underhållskostnader i form av filter, vatten och strömförbrukning. Vid behov kan dock vissa kostnader tillkomma om restprodukterna skickas för destruktion.

3 år gammal anläggning med mer än 1500 eldningar utan ommålning.

4. Mindre miljöpåverkan

Mindre trämaterial förbrukas

Den effektiva isoleringen bidrar till att endast ca tre pallar med trä förbrukas under en normal förevisning av olika brandförlopp. Den mindre mängden trämaterial som förbrukas resulterar i mindre skadliga ämnen under samma förbränningsförhållanden.

Enbart rent trä behövs

Då bra brandrök kan skapas med enbart rent trä behövs inga träskivor med lim, brännbara vätskor eller syntetmaterial för att skapa brännbar brandrök.

Inga skadliga ämnen frigörs från konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar anläggningens konstruktion. Därför förbränns ingen färg eller andra produkter som annars skulle avge miljöfarliga ämnen.
Isoleringen som används avger inga skadliga ämnen under förbränningen.

Längre hållbarhet

Tack vare anläggningens långa livslängd minskas det totala resursutnyttjandet.

Rening av brandröken

Om en reningsanläggning kopplas till övningsdelen kan brandröken också renas från skadliga partiklar. Olika grader av rening kan då väljas utifrån behov. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Återvinning och rening av släckvatten

Anläggningen kan också byggas så att släckvattnet som används inuti samlas upp, renas och återanvänds för släckningen. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Med den enklaste formen av rökrening som tillval kan mycket av röken som luktar och syns tvättas bort. Vattnet som tvättar röken kan renas och återanvändas.

5. Färdig anläggning eller skräddarsydd

Utgå från en befintlig design

I dag har Sulitec över 45 anläggningar i drift runt om i världen. Designen på anläggningarna kan enkelt kopieras och vid behov modifieras för att passa era förutsättningar och behov. Vi hjälper er med förslag och ritningar genom hela processen.

Utöka/modifiera en befintlig anläggning

Sulitecs system kan enkelt placeras ihop med befintliga anläggningar om dessa är i bra skick och ska behållas.

Gör er egen design från grunden

Sulitec bygger anläggningar helt efter era behov och förutsättningar. Antingen kan ni rita anläggningen själva eller så bistår vi med idéer, design och ritningar utefter era önskemål.

Anläggning med flera brandzoner.
300kg dörr till brandrummet för att tåla värmen och sluta helt tätt.
Med endast 2 pallar är det möjligt att skapa många olika typer av tändningar i brandröken.
Större anläggning med rökrening över flera brandzoner.

Har du några frågor eller vill du boka en demonstration?

Test 8

5 argument för Sulitecs anläggningar

Hållbara anläggningar för realistisk brandövning.

Av Lars Axelsson | 8 september 2019

1. Bättre övningsupplevelse

Enklare brännbar brandrök

Med hjälp av den effektiva isoleringen bibehåller brandröken sin temperatur, även längre ifrån primärbranden. Det innebär att tändningar i brandröken kan skapas lättare och mer kontrollerat. Olika brandförlopp kan då visas bättre och det är möjligt att öva mer realistiskt.

Mer realistisk mängd vattenånga

Betong och stålkonstruktioner skapar onaturligt mycket vattenånga vid släckning jämfört med normala ytskikt i byggnader. Den onaturliga mängden vattenånga som bildas skapar en felaktig feedback till de som övar, vilket påverkar deras beteende även på riktiga bränder. Ytskiktet i Sulitecs anläggning liknar mer normala material och minskar därför mängden vattenånga som bildas vid släckning.

Om önskat, bättre sikt

Om önskat, kan sikten i nedre delen av anläggningen hållas bra genom att brandröken bibehåller temperaturen och inte skiktas lika lätt. Det gör att eleven kan se sitt och instruktörens agerande samt brandförloppet bättre. Om önskat, kan brandröken i stället fylla hela anläggningen ner till golvet.

Mer kontroll på brandförloppet

Med ett slutet brandrum kan instruktören styra brandens utveckling och rökproduktion genom att reglera dörren. Detta ger en säkrare övning och bättre kontroll på övningsmiljön.

Utbildning

Anläggningarna kommer med en omfattande utbildning i hur övningar kan genomföras med hög kvalitet och säkerhet.

Brandröken bibehåller sin temperatur och möjliggör tändningar längre från brandhärden.
Anläggning för demonstration av brandförlopp med tillvald rökrening.

2. Bättre arbetsmiljö

Minskad värmebelastning

Genom att separera brandrummet från övningsdelen kan värmepåverkan på instruktörer och elever minskas. Dörren till brandrummet styr effekten på branden och tiden för värmepåverkan utanför. Isoleringen i taket på övningsdelen minskar också strålningsvärmen som annars kommer från betong eller stålkonstruktioner.

Minskad exponering för cancerogena partiklar

Beroende på övningens mål kan också exponeringen av cancerogena partiklar från brandröken minskas. Om önskat, kan brandröken stanna högt under taket då isoleringen gör att brandröken bibehåller sin höga temperatur. Därmed skiktas miljön och det finns en ren miljö under där eleven kan observera och agera mot brandgaserna.

Då inga träskivor med lim behöver användas för att skapa bra brandrök, minskar mängden skadliga ämnen i brandröken under samma förbränningsförhållanden.

Isoleringen släpper inte från sig några skadliga ämnen vid förbränning till skillnad från glas och mineralbaserade isoleringsmaterial.

Ingen färg förbränns på stålkonstruktionen, vilket eliminerar att skadliga ämnen frigörs från färgen.

Ingen återställning för instruktörer

Då inget vatten behöver användas i själva brandrummet, kommer allt brännbart material att förbrännas där. Det betyder att endast metallrester och aska behöver rensas ut ett par gånger om året. Ingen lämpning krävs efter en normal övning.

Minskade förberedelser för instruktörer

Inga träskivor behöver laddas på väggar och tak. På golvet läggs ca tre pallar vilket räcker för en övning. Det gör att förberedelserna för att elda är små och inte kräver jobbiga lyft över huvudet.

Instruktören kontrollerar branden med dörren.
Brandrum med mer än 1500 genomförda eldningar utan service.

3. Lägre driftskostnader

Inga träskivor

Då inga träskivor behövs på väggar och tak kan alla typer av rent trä användas som bränsle. Detta minskar kostnaderna då pallar eller andra billigare produkter kan användas.

Mindre brännbart material

Den effektiva isoleringen bibehåller värmen i anläggningen. På så vis behövs mindre trämaterial för att köra övningen. Det slutna brandrummet gör också att syret kan begränsas till branden och mer rök kan produceras istället för att förbrännas.

Minimalt underhåll på konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar konstruktionen av stål. Därför behöver varken skyddsfärg förbättras eller svetsunderhåll utföras på konstruktionen. Om inte isoleringen skadas mekaniskt, håller denna för tusentals övningar i anläggningen. Normalt målningsunderhåll av stålkonstruktioner behöver dock utföras.

Minimala kostnader vid rening av brandröken

Brandröken kan vid behov renas från miljöfarliga ämnen med hjälp av en reningsanläggning. Den enklaste formen av reningsanläggning ger minimala underhållskostnader i form av filter, vatten och strömförbrukning. Vid behov kan dock vissa kostnader tillkomma om restprodukterna skickas för destruktion.

3 år gammal anläggning med mer än 1500 eldningar utan ommålning.

4. Mindre miljöpåverkan

Mindre trämaterial förbrukas

Den effektiva isoleringen bidrar till att endast ca tre pallar med trä förbrukas under en normal förevisning av olika brandförlopp. Den mindre mängden trämaterial som förbrukas resulterar i mindre skadliga ämnen under samma förbränningsförhållanden.

Enbart rent trä behövs

Då bra brandrök kan skapas med enbart rent trä behövs inga träskivor med lim, brännbara vätskor eller syntetmaterial för att skapa brännbar brandrök.

Inga skadliga ämnen frigörs från konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar anläggningens konstruktion. Därför förbränns ingen färg eller andra produkter som annars skulle avge miljöfarliga ämnen.
Isoleringen som används avger inga skadliga ämnen under förbränningen.

Längre hållbarhet

Tack vare anläggningens långa livslängd minskas det totala resursutnyttjandet.

Rening av brandröken

Om en reningsanläggning kopplas till övningsdelen kan brandröken också renas från skadliga partiklar. Olika grader av rening kan då väljas utifrån behov. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Återvinning och rening av släckvatten

Anläggningen kan också byggas så att släckvattnet som används inuti samlas upp, renas och återanvänds för släckningen. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Med den enklaste formen av rökrening som tillval kan mycket av röken som luktar och syns tvättas bort. Vattnet som tvättar röken kan renas och återanvändas.

5. Färdig anläggning eller skräddarsydd

Utgå från en befintlig design

I dag har Sulitec över 45 anläggningar i drift runt om i världen. Designen på anläggningarna kan enkelt kopieras och vid behov modifieras för att passa era förutsättningar och behov. Vi hjälper er med förslag och ritningar genom hela processen.

Utöka/modifiera en befintlig anläggning

Sulitecs system kan enkelt placeras ihop med befintliga anläggningar om dessa är i bra skick och ska behållas.

Gör er egen design från grunden

Sulitec bygger anläggningar helt efter era behov och förutsättningar. Antingen kan ni rita anläggningen själva eller så bistår vi med idéer, design och ritningar utefter era önskemål.

Anläggning med flera brandzoner.
300kg dörr till brandrummet för att tåla värmen och sluta helt tätt.
Med endast 2 pallar är det möjligt att skapa många olika typer av tändningar i brandröken.
Större anläggning med rökrening över flera brandzoner.

Har du några frågor eller vill du boka en demonstration?

Test 6

5 argument för Sulitecs anläggningar

Hållbara anläggningar för realistisk brandövning.

Av Lars Axelsson | 8 september 2019

1. Bättre övningsupplevelse

Enklare brännbar brandrök

Med hjälp av den effektiva isoleringen bibehåller brandröken sin temperatur, även längre ifrån primärbranden. Det innebär att tändningar i brandröken kan skapas lättare och mer kontrollerat. Olika brandförlopp kan då visas bättre och det är möjligt att öva mer realistiskt.

Mer realistisk mängd vattenånga

Betong och stålkonstruktioner skapar onaturligt mycket vattenånga vid släckning jämfört med normala ytskikt i byggnader. Den onaturliga mängden vattenånga som bildas skapar en felaktig feedback till de som övar, vilket påverkar deras beteende även på riktiga bränder. Ytskiktet i Sulitecs anläggning liknar mer normala material och minskar därför mängden vattenånga som bildas vid släckning.

Om önskat, bättre sikt

Om önskat, kan sikten i nedre delen av anläggningen hållas bra genom att brandröken bibehåller temperaturen och inte skiktas lika lätt. Det gör att eleven kan se sitt och instruktörens agerande samt brandförloppet bättre. Om önskat, kan brandröken i stället fylla hela anläggningen ner till golvet.

Mer kontroll på brandförloppet

Med ett slutet brandrum kan instruktören styra brandens utveckling och rökproduktion genom att reglera dörren. Detta ger en säkrare övning och bättre kontroll på övningsmiljön.

Utbildning

Anläggningarna kommer med en omfattande utbildning i hur övningar kan genomföras med hög kvalitet och säkerhet.

Brandröken bibehåller sin temperatur och möjliggör tändningar längre från brandhärden.
Anläggning för demonstration av brandförlopp med tillvald rökrening.

2. Bättre arbetsmiljö

Minskad värmebelastning

Genom att separera brandrummet från övningsdelen kan värmepåverkan på instruktörer och elever minskas. Dörren till brandrummet styr effekten på branden och tiden för värmepåverkan utanför. Isoleringen i taket på övningsdelen minskar också strålningsvärmen som annars kommer från betong eller stålkonstruktioner.

Minskad exponering för cancerogena partiklar

Beroende på övningens mål kan också exponeringen av cancerogena partiklar från brandröken minskas. Om önskat, kan brandröken stanna högt under taket då isoleringen gör att brandröken bibehåller sin höga temperatur. Därmed skiktas miljön och det finns en ren miljö under där eleven kan observera och agera mot brandgaserna.

Då inga träskivor med lim behöver användas för att skapa bra brandrök, minskar mängden skadliga ämnen i brandröken under samma förbränningsförhållanden.

Isoleringen släpper inte från sig några skadliga ämnen vid förbränning till skillnad från glas och mineralbaserade isoleringsmaterial.

Ingen färg förbränns på stålkonstruktionen, vilket eliminerar att skadliga ämnen frigörs från färgen.

Ingen återställning för instruktörer

Då inget vatten behöver användas i själva brandrummet, kommer allt brännbart material att förbrännas där. Det betyder att endast metallrester och aska behöver rensas ut ett par gånger om året. Ingen lämpning krävs efter en normal övning.

Minskade förberedelser för instruktörer

Inga träskivor behöver laddas på väggar och tak. På golvet läggs ca tre pallar vilket räcker för en övning. Det gör att förberedelserna för att elda är små och inte kräver jobbiga lyft över huvudet.

Instruktören kontrollerar branden med dörren.
Brandrum med mer än 1500 genomförda eldningar utan service.

3. Lägre driftskostnader

Inga träskivor

Då inga träskivor behövs på väggar och tak kan alla typer av rent trä användas som bränsle. Detta minskar kostnaderna då pallar eller andra billigare produkter kan användas.

Mindre brännbart material

Den effektiva isoleringen bibehåller värmen i anläggningen. På så vis behövs mindre trämaterial för att köra övningen. Det slutna brandrummet gör också att syret kan begränsas till branden och mer rök kan produceras istället för att förbrännas.

Minimalt underhåll på konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar konstruktionen av stål. Därför behöver varken skyddsfärg förbättras eller svetsunderhåll utföras på konstruktionen. Om inte isoleringen skadas mekaniskt, håller denna för tusentals övningar i anläggningen. Normalt målningsunderhåll av stålkonstruktioner behöver dock utföras.

Minimala kostnader vid rening av brandröken

Brandröken kan vid behov renas från miljöfarliga ämnen med hjälp av en reningsanläggning. Den enklaste formen av reningsanläggning ger minimala underhållskostnader i form av filter, vatten och strömförbrukning. Vid behov kan dock vissa kostnader tillkomma om restprodukterna skickas för destruktion.

3 år gammal anläggning med mer än 1500 eldningar utan ommålning.

4. Mindre miljöpåverkan

Mindre trämaterial förbrukas

Den effektiva isoleringen bidrar till att endast ca tre pallar med trä förbrukas under en normal förevisning av olika brandförlopp. Den mindre mängden trämaterial som förbrukas resulterar i mindre skadliga ämnen under samma förbränningsförhållanden.

Enbart rent trä behövs

Då bra brandrök kan skapas med enbart rent trä behövs inga träskivor med lim, brännbara vätskor eller syntetmaterial för att skapa brännbar brandrök.

Inga skadliga ämnen frigörs från konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar anläggningens konstruktion. Därför förbränns ingen färg eller andra produkter som annars skulle avge miljöfarliga ämnen.
Isoleringen som används avger inga skadliga ämnen under förbränningen.

Längre hållbarhet

Tack vare anläggningens långa livslängd minskas det totala resursutnyttjandet.

Rening av brandröken

Om en reningsanläggning kopplas till övningsdelen kan brandröken också renas från skadliga partiklar. Olika grader av rening kan då väljas utifrån behov. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Återvinning och rening av släckvatten

Anläggningen kan också byggas så att släckvattnet som används inuti samlas upp, renas och återanvänds för släckningen. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Med den enklaste formen av rökrening som tillval kan mycket av röken som luktar och syns tvättas bort. Vattnet som tvättar röken kan renas och återanvändas.

5. Färdig anläggning eller skräddarsydd

Utgå från en befintlig design

I dag har Sulitec över 45 anläggningar i drift runt om i världen. Designen på anläggningarna kan enkelt kopieras och vid behov modifieras för att passa era förutsättningar och behov. Vi hjälper er med förslag och ritningar genom hela processen.

Utöka/modifiera en befintlig anläggning

Sulitecs system kan enkelt placeras ihop med befintliga anläggningar om dessa är i bra skick och ska behållas.

Gör er egen design från grunden

Sulitec bygger anläggningar helt efter era behov och förutsättningar. Antingen kan ni rita anläggningen själva eller så bistår vi med idéer, design och ritningar utefter era önskemål.

Anläggning med flera brandzoner.
300kg dörr till brandrummet för att tåla värmen och sluta helt tätt.
Med endast 2 pallar är det möjligt att skapa många olika typer av tändningar i brandröken.
Större anläggning med rökrening över flera brandzoner.

Har du några frågor eller vill du boka en demonstration?

test 5

5 argument för Sulitecs anläggningar

Hållbara anläggningar för realistisk brandövning.

Av Lars Axelsson | 8 september 2019

1. Bättre övningsupplevelse

Enklare brännbar brandrök

Med hjälp av den effektiva isoleringen bibehåller brandröken sin temperatur, även längre ifrån primärbranden. Det innebär att tändningar i brandröken kan skapas lättare och mer kontrollerat. Olika brandförlopp kan då visas bättre och det är möjligt att öva mer realistiskt.

Mer realistisk mängd vattenånga

Betong och stålkonstruktioner skapar onaturligt mycket vattenånga vid släckning jämfört med normala ytskikt i byggnader. Den onaturliga mängden vattenånga som bildas skapar en felaktig feedback till de som övar, vilket påverkar deras beteende även på riktiga bränder. Ytskiktet i Sulitecs anläggning liknar mer normala material och minskar därför mängden vattenånga som bildas vid släckning.

Om önskat, bättre sikt

Om önskat, kan sikten i nedre delen av anläggningen hållas bra genom att brandröken bibehåller temperaturen och inte skiktas lika lätt. Det gör att eleven kan se sitt och instruktörens agerande samt brandförloppet bättre. Om önskat, kan brandröken i stället fylla hela anläggningen ner till golvet.

Mer kontroll på brandförloppet

Med ett slutet brandrum kan instruktören styra brandens utveckling och rökproduktion genom att reglera dörren. Detta ger en säkrare övning och bättre kontroll på övningsmiljön.

Utbildning

Anläggningarna kommer med en omfattande utbildning i hur övningar kan genomföras med hög kvalitet och säkerhet.

Brandröken bibehåller sin temperatur och möjliggör tändningar längre från brandhärden.
Anläggning för demonstration av brandförlopp med tillvald rökrening.

2. Bättre arbetsmiljö

Minskad värmebelastning

Genom att separera brandrummet från övningsdelen kan värmepåverkan på instruktörer och elever minskas. Dörren till brandrummet styr effekten på branden och tiden för värmepåverkan utanför. Isoleringen i taket på övningsdelen minskar också strålningsvärmen som annars kommer från betong eller stålkonstruktioner.

Minskad exponering för cancerogena partiklar

Beroende på övningens mål kan också exponeringen av cancerogena partiklar från brandröken minskas. Om önskat, kan brandröken stanna högt under taket då isoleringen gör att brandröken bibehåller sin höga temperatur. Därmed skiktas miljön och det finns en ren miljö under där eleven kan observera och agera mot brandgaserna.

Då inga träskivor med lim behöver användas för att skapa bra brandrök, minskar mängden skadliga ämnen i brandröken under samma förbränningsförhållanden.

Isoleringen släpper inte från sig några skadliga ämnen vid förbränning till skillnad från glas och mineralbaserade isoleringsmaterial.

Ingen färg förbränns på stålkonstruktionen, vilket eliminerar att skadliga ämnen frigörs från färgen.

Ingen återställning för instruktörer

Då inget vatten behöver användas i själva brandrummet, kommer allt brännbart material att förbrännas där. Det betyder att endast metallrester och aska behöver rensas ut ett par gånger om året. Ingen lämpning krävs efter en normal övning.

Minskade förberedelser för instruktörer

Inga träskivor behöver laddas på väggar och tak. På golvet läggs ca tre pallar vilket räcker för en övning. Det gör att förberedelserna för att elda är små och inte kräver jobbiga lyft över huvudet.

Instruktören kontrollerar branden med dörren.
Brandrum med mer än 1500 genomförda eldningar utan service.

3. Lägre driftskostnader

Inga träskivor

Då inga träskivor behövs på väggar och tak kan alla typer av rent trä användas som bränsle. Detta minskar kostnaderna då pallar eller andra billigare produkter kan användas.

Mindre brännbart material

Den effektiva isoleringen bibehåller värmen i anläggningen. På så vis behövs mindre trämaterial för att köra övningen. Det slutna brandrummet gör också att syret kan begränsas till branden och mer rök kan produceras istället för att förbrännas.

Minimalt underhåll på konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar konstruktionen av stål. Därför behöver varken skyddsfärg förbättras eller svetsunderhåll utföras på konstruktionen. Om inte isoleringen skadas mekaniskt, håller denna för tusentals övningar i anläggningen. Normalt målningsunderhåll av stålkonstruktioner behöver dock utföras.

Minimala kostnader vid rening av brandröken

Brandröken kan vid behov renas från miljöfarliga ämnen med hjälp av en reningsanläggning. Den enklaste formen av reningsanläggning ger minimala underhållskostnader i form av filter, vatten och strömförbrukning. Vid behov kan dock vissa kostnader tillkomma om restprodukterna skickas för destruktion.

3 år gammal anläggning med mer än 1500 eldningar utan ommålning.

4. Mindre miljöpåverkan

Mindre trämaterial förbrukas

Den effektiva isoleringen bidrar till att endast ca tre pallar med trä förbrukas under en normal förevisning av olika brandförlopp. Den mindre mängden trämaterial som förbrukas resulterar i mindre skadliga ämnen under samma förbränningsförhållanden.

Enbart rent trä behövs

Då bra brandrök kan skapas med enbart rent trä behövs inga träskivor med lim, brännbara vätskor eller syntetmaterial för att skapa brännbar brandrök.

Inga skadliga ämnen frigörs från konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar anläggningens konstruktion. Därför förbränns ingen färg eller andra produkter som annars skulle avge miljöfarliga ämnen.
Isoleringen som används avger inga skadliga ämnen under förbränningen.

Längre hållbarhet

Tack vare anläggningens långa livslängd minskas det totala resursutnyttjandet.

Rening av brandröken

Om en reningsanläggning kopplas till övningsdelen kan brandröken också renas från skadliga partiklar. Olika grader av rening kan då väljas utifrån behov. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Återvinning och rening av släckvatten

Anläggningen kan också byggas så att släckvattnet som används inuti samlas upp, renas och återanvänds för släckningen. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Med den enklaste formen av rökrening som tillval kan mycket av röken som luktar och syns tvättas bort. Vattnet som tvättar röken kan renas och återanvändas.

5. Färdig anläggning eller skräddarsydd

Utgå från en befintlig design

I dag har Sulitec över 45 anläggningar i drift runt om i världen. Designen på anläggningarna kan enkelt kopieras och vid behov modifieras för att passa era förutsättningar och behov. Vi hjälper er med förslag och ritningar genom hela processen.

Utöka/modifiera en befintlig anläggning

Sulitecs system kan enkelt placeras ihop med befintliga anläggningar om dessa är i bra skick och ska behållas.

Gör er egen design från grunden

Sulitec bygger anläggningar helt efter era behov och förutsättningar. Antingen kan ni rita anläggningen själva eller så bistår vi med idéer, design och ritningar utefter era önskemål.

Anläggning med flera brandzoner.
300kg dörr till brandrummet för att tåla värmen och sluta helt tätt.
Med endast 2 pallar är det möjligt att skapa många olika typer av tändningar i brandröken.
Större anläggning med rökrening över flera brandzoner.

Har du några frågor eller vill du boka en demonstration?

Test 4

5 argument för Sulitecs anläggningar

Hållbara anläggningar för realistisk brandövning.

Av Lars Axelsson | 8 september 2019

1. Bättre övningsupplevelse

Enklare brännbar brandrök

Med hjälp av den effektiva isoleringen bibehåller brandröken sin temperatur, även längre ifrån primärbranden. Det innebär att tändningar i brandröken kan skapas lättare och mer kontrollerat. Olika brandförlopp kan då visas bättre och det är möjligt att öva mer realistiskt.

Mer realistisk mängd vattenånga

Betong och stålkonstruktioner skapar onaturligt mycket vattenånga vid släckning jämfört med normala ytskikt i byggnader. Den onaturliga mängden vattenånga som bildas skapar en felaktig feedback till de som övar, vilket påverkar deras beteende även på riktiga bränder. Ytskiktet i Sulitecs anläggning liknar mer normala material och minskar därför mängden vattenånga som bildas vid släckning.

Om önskat, bättre sikt

Om önskat, kan sikten i nedre delen av anläggningen hållas bra genom att brandröken bibehåller temperaturen och inte skiktas lika lätt. Det gör att eleven kan se sitt och instruktörens agerande samt brandförloppet bättre. Om önskat, kan brandröken i stället fylla hela anläggningen ner till golvet.

Mer kontroll på brandförloppet

Med ett slutet brandrum kan instruktören styra brandens utveckling och rökproduktion genom att reglera dörren. Detta ger en säkrare övning och bättre kontroll på övningsmiljön.

Utbildning

Anläggningarna kommer med en omfattande utbildning i hur övningar kan genomföras med hög kvalitet och säkerhet.

Brandröken bibehåller sin temperatur och möjliggör tändningar längre från brandhärden.
Anläggning för demonstration av brandförlopp med tillvald rökrening.

2. Bättre arbetsmiljö

Minskad värmebelastning

Genom att separera brandrummet från övningsdelen kan värmepåverkan på instruktörer och elever minskas. Dörren till brandrummet styr effekten på branden och tiden för värmepåverkan utanför. Isoleringen i taket på övningsdelen minskar också strålningsvärmen som annars kommer från betong eller stålkonstruktioner.

Minskad exponering för cancerogena partiklar

Beroende på övningens mål kan också exponeringen av cancerogena partiklar från brandröken minskas. Om önskat, kan brandröken stanna högt under taket då isoleringen gör att brandröken bibehåller sin höga temperatur. Därmed skiktas miljön och det finns en ren miljö under där eleven kan observera och agera mot brandgaserna.

Då inga träskivor med lim behöver användas för att skapa bra brandrök, minskar mängden skadliga ämnen i brandröken under samma förbränningsförhållanden.

Isoleringen släpper inte från sig några skadliga ämnen vid förbränning till skillnad från glas och mineralbaserade isoleringsmaterial.

Ingen färg förbränns på stålkonstruktionen, vilket eliminerar att skadliga ämnen frigörs från färgen.

Ingen återställning för instruktörer

Då inget vatten behöver användas i själva brandrummet, kommer allt brännbart material att förbrännas där. Det betyder att endast metallrester och aska behöver rensas ut ett par gånger om året. Ingen lämpning krävs efter en normal övning.

Minskade förberedelser för instruktörer

Inga träskivor behöver laddas på väggar och tak. På golvet läggs ca tre pallar vilket räcker för en övning. Det gör att förberedelserna för att elda är små och inte kräver jobbiga lyft över huvudet.

Instruktören kontrollerar branden med dörren.
Brandrum med mer än 1500 genomförda eldningar utan service.

3. Lägre driftskostnader

Inga träskivor

Då inga träskivor behövs på väggar och tak kan alla typer av rent trä användas som bränsle. Detta minskar kostnaderna då pallar eller andra billigare produkter kan användas.

Mindre brännbart material

Den effektiva isoleringen bibehåller värmen i anläggningen. På så vis behövs mindre trämaterial för att köra övningen. Det slutna brandrummet gör också att syret kan begränsas till branden och mer rök kan produceras istället för att förbrännas.

Minimalt underhåll på konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar konstruktionen av stål. Därför behöver varken skyddsfärg förbättras eller svetsunderhåll utföras på konstruktionen. Om inte isoleringen skadas mekaniskt, håller denna för tusentals övningar i anläggningen. Normalt målningsunderhåll av stålkonstruktioner behöver dock utföras.

Minimala kostnader vid rening av brandröken

Brandröken kan vid behov renas från miljöfarliga ämnen med hjälp av en reningsanläggning. Den enklaste formen av reningsanläggning ger minimala underhållskostnader i form av filter, vatten och strömförbrukning. Vid behov kan dock vissa kostnader tillkomma om restprodukterna skickas för destruktion.

3 år gammal anläggning med mer än 1500 eldningar utan ommålning.

4. Mindre miljöpåverkan

Mindre trämaterial förbrukas

Den effektiva isoleringen bidrar till att endast ca tre pallar med trä förbrukas under en normal förevisning av olika brandförlopp. Den mindre mängden trämaterial som förbrukas resulterar i mindre skadliga ämnen under samma förbränningsförhållanden.

Enbart rent trä behövs

Då bra brandrök kan skapas med enbart rent trä behövs inga träskivor med lim, brännbara vätskor eller syntetmaterial för att skapa brännbar brandrök.

Inga skadliga ämnen frigörs från konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar anläggningens konstruktion. Därför förbränns ingen färg eller andra produkter som annars skulle avge miljöfarliga ämnen.
Isoleringen som används avger inga skadliga ämnen under förbränningen.

Längre hållbarhet

Tack vare anläggningens långa livslängd minskas det totala resursutnyttjandet.

Rening av brandröken

Om en reningsanläggning kopplas till övningsdelen kan brandröken också renas från skadliga partiklar. Olika grader av rening kan då väljas utifrån behov. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Återvinning och rening av släckvatten

Anläggningen kan också byggas så att släckvattnet som används inuti samlas upp, renas och återanvänds för släckningen. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Med den enklaste formen av rökrening som tillval kan mycket av röken som luktar och syns tvättas bort. Vattnet som tvättar röken kan renas och återanvändas.

5. Färdig anläggning eller skräddarsydd

Utgå från en befintlig design

I dag har Sulitec över 45 anläggningar i drift runt om i världen. Designen på anläggningarna kan enkelt kopieras och vid behov modifieras för att passa era förutsättningar och behov. Vi hjälper er med förslag och ritningar genom hela processen.

Utöka/modifiera en befintlig anläggning

Sulitecs system kan enkelt placeras ihop med befintliga anläggningar om dessa är i bra skick och ska behållas.

Gör er egen design från grunden

Sulitec bygger anläggningar helt efter era behov och förutsättningar. Antingen kan ni rita anläggningen själva eller så bistår vi med idéer, design och ritningar utefter era önskemål.

Anläggning med flera brandzoner.
300kg dörr till brandrummet för att tåla värmen och sluta helt tätt.
Med endast 2 pallar är det möjligt att skapa många olika typer av tändningar i brandröken.
Större anläggning med rökrening över flera brandzoner.

Har du några frågor eller vill du boka en demonstration?

Test 3

5 argument för Sulitecs anläggningar

Hållbara anläggningar för realistisk brandövning.

Av Lars Axelsson | 8 september 2019

1. Bättre övningsupplevelse

Enklare brännbar brandrök

Med hjälp av den effektiva isoleringen bibehåller brandröken sin temperatur, även längre ifrån primärbranden. Det innebär att tändningar i brandröken kan skapas lättare och mer kontrollerat. Olika brandförlopp kan då visas bättre och det är möjligt att öva mer realistiskt.

Mer realistisk mängd vattenånga

Betong och stålkonstruktioner skapar onaturligt mycket vattenånga vid släckning jämfört med normala ytskikt i byggnader. Den onaturliga mängden vattenånga som bildas skapar en felaktig feedback till de som övar, vilket påverkar deras beteende även på riktiga bränder. Ytskiktet i Sulitecs anläggning liknar mer normala material och minskar därför mängden vattenånga som bildas vid släckning.

Om önskat, bättre sikt

Om önskat, kan sikten i nedre delen av anläggningen hållas bra genom att brandröken bibehåller temperaturen och inte skiktas lika lätt. Det gör att eleven kan se sitt och instruktörens agerande samt brandförloppet bättre. Om önskat, kan brandröken i stället fylla hela anläggningen ner till golvet.

Mer kontroll på brandförloppet

Med ett slutet brandrum kan instruktören styra brandens utveckling och rökproduktion genom att reglera dörren. Detta ger en säkrare övning och bättre kontroll på övningsmiljön.

Utbildning

Anläggningarna kommer med en omfattande utbildning i hur övningar kan genomföras med hög kvalitet och säkerhet.

Brandröken bibehåller sin temperatur och möjliggör tändningar längre från brandhärden.
Anläggning för demonstration av brandförlopp med tillvald rökrening.

2. Bättre arbetsmiljö

Minskad värmebelastning

Genom att separera brandrummet från övningsdelen kan värmepåverkan på instruktörer och elever minskas. Dörren till brandrummet styr effekten på branden och tiden för värmepåverkan utanför. Isoleringen i taket på övningsdelen minskar också strålningsvärmen som annars kommer från betong eller stålkonstruktioner.

Minskad exponering för cancerogena partiklar

Beroende på övningens mål kan också exponeringen av cancerogena partiklar från brandröken minskas. Om önskat, kan brandröken stanna högt under taket då isoleringen gör att brandröken bibehåller sin höga temperatur. Därmed skiktas miljön och det finns en ren miljö under där eleven kan observera och agera mot brandgaserna.

Då inga träskivor med lim behöver användas för att skapa bra brandrök, minskar mängden skadliga ämnen i brandröken under samma förbränningsförhållanden.

Isoleringen släpper inte från sig några skadliga ämnen vid förbränning till skillnad från glas och mineralbaserade isoleringsmaterial.

Ingen färg förbränns på stålkonstruktionen, vilket eliminerar att skadliga ämnen frigörs från färgen.

Ingen återställning för instruktörer

Då inget vatten behöver användas i själva brandrummet, kommer allt brännbart material att förbrännas där. Det betyder att endast metallrester och aska behöver rensas ut ett par gånger om året. Ingen lämpning krävs efter en normal övning.

Minskade förberedelser för instruktörer

Inga träskivor behöver laddas på väggar och tak. På golvet läggs ca tre pallar vilket räcker för en övning. Det gör att förberedelserna för att elda är små och inte kräver jobbiga lyft över huvudet.

Instruktören kontrollerar branden med dörren.
Brandrum med mer än 1500 genomförda eldningar utan service.

3. Lägre driftskostnader

Inga träskivor

Då inga träskivor behövs på väggar och tak kan alla typer av rent trä användas som bränsle. Detta minskar kostnaderna då pallar eller andra billigare produkter kan användas.

Mindre brännbart material

Den effektiva isoleringen bibehåller värmen i anläggningen. På så vis behövs mindre trämaterial för att köra övningen. Det slutna brandrummet gör också att syret kan begränsas till branden och mer rök kan produceras istället för att förbrännas.

Minimalt underhåll på konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar konstruktionen av stål. Därför behöver varken skyddsfärg förbättras eller svetsunderhåll utföras på konstruktionen. Om inte isoleringen skadas mekaniskt, håller denna för tusentals övningar i anläggningen. Normalt målningsunderhåll av stålkonstruktioner behöver dock utföras.

Minimala kostnader vid rening av brandröken

Brandröken kan vid behov renas från miljöfarliga ämnen med hjälp av en reningsanläggning. Den enklaste formen av reningsanläggning ger minimala underhållskostnader i form av filter, vatten och strömförbrukning. Vid behov kan dock vissa kostnader tillkomma om restprodukterna skickas för destruktion.

3 år gammal anläggning med mer än 1500 eldningar utan ommålning.

4. Mindre miljöpåverkan

Mindre trämaterial förbrukas

Den effektiva isoleringen bidrar till att endast ca tre pallar med trä förbrukas under en normal förevisning av olika brandförlopp. Den mindre mängden trämaterial som förbrukas resulterar i mindre skadliga ämnen under samma förbränningsförhållanden.

Enbart rent trä behövs

Då bra brandrök kan skapas med enbart rent trä behövs inga träskivor med lim, brännbara vätskor eller syntetmaterial för att skapa brännbar brandrök.

Inga skadliga ämnen frigörs från konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar anläggningens konstruktion. Därför förbränns ingen färg eller andra produkter som annars skulle avge miljöfarliga ämnen.
Isoleringen som används avger inga skadliga ämnen under förbränningen.

Längre hållbarhet

Tack vare anläggningens långa livslängd minskas det totala resursutnyttjandet.

Rening av brandröken

Om en reningsanläggning kopplas till övningsdelen kan brandröken också renas från skadliga partiklar. Olika grader av rening kan då väljas utifrån behov. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Återvinning och rening av släckvatten

Anläggningen kan också byggas så att släckvattnet som används inuti samlas upp, renas och återanvänds för släckningen. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Med den enklaste formen av rökrening som tillval kan mycket av röken som luktar och syns tvättas bort. Vattnet som tvättar röken kan renas och återanvändas.

5. Färdig anläggning eller skräddarsydd

Utgå från en befintlig design

I dag har Sulitec över 45 anläggningar i drift runt om i världen. Designen på anläggningarna kan enkelt kopieras och vid behov modifieras för att passa era förutsättningar och behov. Vi hjälper er med förslag och ritningar genom hela processen.

Utöka/modifiera en befintlig anläggning

Sulitecs system kan enkelt placeras ihop med befintliga anläggningar om dessa är i bra skick och ska behållas.

Gör er egen design från grunden

Sulitec bygger anläggningar helt efter era behov och förutsättningar. Antingen kan ni rita anläggningen själva eller så bistår vi med idéer, design och ritningar utefter era önskemål.

Anläggning med flera brandzoner.
300kg dörr till brandrummet för att tåla värmen och sluta helt tätt.
Med endast 2 pallar är det möjligt att skapa många olika typer av tändningar i brandröken.
Större anläggning med rökrening över flera brandzoner.

Har du några frågor eller vill du boka en demonstration?

test 2

5 argument för Sulitecs anläggningar

Hållbara anläggningar för realistisk brandövning.

Av Lars Axelsson | 8 september 2019

1. Bättre övningsupplevelse

Enklare brännbar brandrök

Med hjälp av den effektiva isoleringen bibehåller brandröken sin temperatur, även längre ifrån primärbranden. Det innebär att tändningar i brandröken kan skapas lättare och mer kontrollerat. Olika brandförlopp kan då visas bättre och det är möjligt att öva mer realistiskt.

Mer realistisk mängd vattenånga

Betong och stålkonstruktioner skapar onaturligt mycket vattenånga vid släckning jämfört med normala ytskikt i byggnader. Den onaturliga mängden vattenånga som bildas skapar en felaktig feedback till de som övar, vilket påverkar deras beteende även på riktiga bränder. Ytskiktet i Sulitecs anläggning liknar mer normala material och minskar därför mängden vattenånga som bildas vid släckning.

Om önskat, bättre sikt

Om önskat, kan sikten i nedre delen av anläggningen hållas bra genom att brandröken bibehåller temperaturen och inte skiktas lika lätt. Det gör att eleven kan se sitt och instruktörens agerande samt brandförloppet bättre. Om önskat, kan brandröken i stället fylla hela anläggningen ner till golvet.

Mer kontroll på brandförloppet

Med ett slutet brandrum kan instruktören styra brandens utveckling och rökproduktion genom att reglera dörren. Detta ger en säkrare övning och bättre kontroll på övningsmiljön.

Utbildning

Anläggningarna kommer med en omfattande utbildning i hur övningar kan genomföras med hög kvalitet och säkerhet.

Brandröken bibehåller sin temperatur och möjliggör tändningar längre från brandhärden.
Anläggning för demonstration av brandförlopp med tillvald rökrening.

2. Bättre arbetsmiljö

Minskad värmebelastning

Genom att separera brandrummet från övningsdelen kan värmepåverkan på instruktörer och elever minskas. Dörren till brandrummet styr effekten på branden och tiden för värmepåverkan utanför. Isoleringen i taket på övningsdelen minskar också strålningsvärmen som annars kommer från betong eller stålkonstruktioner.

Minskad exponering för cancerogena partiklar

Beroende på övningens mål kan också exponeringen av cancerogena partiklar från brandröken minskas. Om önskat, kan brandröken stanna högt under taket då isoleringen gör att brandröken bibehåller sin höga temperatur. Därmed skiktas miljön och det finns en ren miljö under där eleven kan observera och agera mot brandgaserna.

Då inga träskivor med lim behöver användas för att skapa bra brandrök, minskar mängden skadliga ämnen i brandröken under samma förbränningsförhållanden.

Isoleringen släpper inte från sig några skadliga ämnen vid förbränning till skillnad från glas och mineralbaserade isoleringsmaterial.

Ingen färg förbränns på stålkonstruktionen, vilket eliminerar att skadliga ämnen frigörs från färgen.

Ingen återställning för instruktörer

Då inget vatten behöver användas i själva brandrummet, kommer allt brännbart material att förbrännas där. Det betyder att endast metallrester och aska behöver rensas ut ett par gånger om året. Ingen lämpning krävs efter en normal övning.

Minskade förberedelser för instruktörer

Inga träskivor behöver laddas på väggar och tak. På golvet läggs ca tre pallar vilket räcker för en övning. Det gör att förberedelserna för att elda är små och inte kräver jobbiga lyft över huvudet.

Instruktören kontrollerar branden med dörren.
Brandrum med mer än 1500 genomförda eldningar utan service.

3. Lägre driftskostnader

Inga träskivor

Då inga träskivor behövs på väggar och tak kan alla typer av rent trä användas som bränsle. Detta minskar kostnaderna då pallar eller andra billigare produkter kan användas.

Mindre brännbart material

Den effektiva isoleringen bibehåller värmen i anläggningen. På så vis behövs mindre trämaterial för att köra övningen. Det slutna brandrummet gör också att syret kan begränsas till branden och mer rök kan produceras istället för att förbrännas.

Minimalt underhåll på konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar konstruktionen av stål. Därför behöver varken skyddsfärg förbättras eller svetsunderhåll utföras på konstruktionen. Om inte isoleringen skadas mekaniskt, håller denna för tusentals övningar i anläggningen. Normalt målningsunderhåll av stålkonstruktioner behöver dock utföras.

Minimala kostnader vid rening av brandröken

Brandröken kan vid behov renas från miljöfarliga ämnen med hjälp av en reningsanläggning. Den enklaste formen av reningsanläggning ger minimala underhållskostnader i form av filter, vatten och strömförbrukning. Vid behov kan dock vissa kostnader tillkomma om restprodukterna skickas för destruktion.

3 år gammal anläggning med mer än 1500 eldningar utan ommålning.

4. Mindre miljöpåverkan

Mindre trämaterial förbrukas

Den effektiva isoleringen bidrar till att endast ca tre pallar med trä förbrukas under en normal förevisning av olika brandförlopp. Den mindre mängden trämaterial som förbrukas resulterar i mindre skadliga ämnen under samma förbränningsförhållanden.

Enbart rent trä behövs

Då bra brandrök kan skapas med enbart rent trä behövs inga träskivor med lim, brännbara vätskor eller syntetmaterial för att skapa brännbar brandrök.

Inga skadliga ämnen frigörs från konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar anläggningens konstruktion. Därför förbränns ingen färg eller andra produkter som annars skulle avge miljöfarliga ämnen.
Isoleringen som används avger inga skadliga ämnen under förbränningen.

Längre hållbarhet

Tack vare anläggningens långa livslängd minskas det totala resursutnyttjandet.

Rening av brandröken

Om en reningsanläggning kopplas till övningsdelen kan brandröken också renas från skadliga partiklar. Olika grader av rening kan då väljas utifrån behov. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Återvinning och rening av släckvatten

Anläggningen kan också byggas så att släckvattnet som används inuti samlas upp, renas och återanvänds för släckningen. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Med den enklaste formen av rökrening som tillval kan mycket av röken som luktar och syns tvättas bort. Vattnet som tvättar röken kan renas och återanvändas.

5. Färdig anläggning eller skräddarsydd

Utgå från en befintlig design

I dag har Sulitec över 45 anläggningar i drift runt om i världen. Designen på anläggningarna kan enkelt kopieras och vid behov modifieras för att passa era förutsättningar och behov. Vi hjälper er med förslag och ritningar genom hela processen.

Utöka/modifiera en befintlig anläggning

Sulitecs system kan enkelt placeras ihop med befintliga anläggningar om dessa är i bra skick och ska behållas.

Gör er egen design från grunden

Sulitec bygger anläggningar helt efter era behov och förutsättningar. Antingen kan ni rita anläggningen själva eller så bistår vi med idéer, design och ritningar utefter era önskemål.

Anläggning med flera brandzoner.
300kg dörr till brandrummet för att tåla värmen och sluta helt tätt.
Med endast 2 pallar är det möjligt att skapa många olika typer av tändningar i brandröken.
Större anläggning med rökrening över flera brandzoner.

Har du några frågor eller vill du boka en demonstration?

Pressure increases when the fire compartment is closed

When the door is closed the pressure might increase.

(for a short period of time)

1. Bättre övningsupplevelse

Enklare brännbar brandrök

Med hjälp av den effektiva isoleringen bibehåller brandröken sin temperatur, även längre ifrån primärbranden. Det innebär att tändningar i brandröken kan skapas lättare och mer kontrollerat. Olika brandförlopp kan då visas bättre och det är möjligt att öva mer realistiskt.

Mer realistisk mängd vattenånga

Betong och stålkonstruktioner skapar onaturligt mycket vattenånga vid släckning jämfört med normala ytskikt i byggnader. Den onaturliga mängden vattenånga som bildas skapar en felaktig feedback till de som övar, vilket påverkar deras beteende även på riktiga bränder. Ytskiktet i Sulitecs anläggning liknar mer normala material och minskar därför mängden vattenånga som bildas vid släckning.

Om önskat, bättre sikt

5 argument för Sulitecs anläggningar

5 argument för Sulitecs anläggningar

Hållbara anläggningar för realistisk brandövning.

Av Lars Axelsson | 8 september 2019

1. Bättre övningsupplevelse

Enklare brännbar brandrök

Med hjälp av den effektiva isoleringen bibehåller brandröken sin temperatur, även längre ifrån primärbranden. Det innebär att tändningar i brandröken kan skapas lättare och mer kontrollerat. Olika brandförlopp kan då visas bättre och det är möjligt att öva mer realistiskt.

Mer realistisk mängd vattenånga

Betong och stålkonstruktioner skapar onaturligt mycket vattenånga vid släckning jämfört med normala ytskikt i byggnader. Den onaturliga mängden vattenånga som bildas skapar en felaktig feedback till de som övar, vilket påverkar deras beteende även på riktiga bränder. Ytskiktet i Sulitecs anläggning liknar mer normala material och minskar därför mängden vattenånga som bildas vid släckning.

Om önskat, bättre sikt

Om önskat, kan sikten i nedre delen av anläggningen hållas bra genom att brandröken bibehåller temperaturen och inte skiktas lika lätt. Det gör att eleven kan se sitt och instruktörens agerande samt brandförloppet bättre. Om önskat, kan brandröken i stället fylla hela anläggningen ner till golvet.

Mer kontroll på brandförloppet

Med ett slutet brandrum kan instruktören styra brandens utveckling och rökproduktion genom att reglera dörren. Detta ger en säkrare övning och bättre kontroll på övningsmiljön.

Utbildning

Anläggningarna kommer med en omfattande utbildning i hur övningar kan genomföras med hög kvalitet och säkerhet.

Brandröken bibehåller sin temperatur och möjliggör tändningar längre från brandhärden.
Anläggning för demonstration av brandförlopp med tillvald rökrening.

2. Bättre arbetsmiljö

Minskad värmebelastning

Genom att separera brandrummet från övningsdelen kan värmepåverkan på instruktörer och elever minskas. Dörren till brandrummet styr effekten på branden och tiden för värmepåverkan utanför. Isoleringen i taket på övningsdelen minskar också strålningsvärmen som annars kommer från betong eller stålkonstruktioner.

Minskad exponering för cancerogena partiklar

Beroende på övningens mål kan också exponeringen av cancerogena partiklar från brandröken minskas. Om önskat, kan brandröken stanna högt under taket då isoleringen gör att brandröken bibehåller sin höga temperatur. Därmed skiktas miljön och det finns en ren miljö under där eleven kan observera och agera mot brandgaserna.

Då inga träskivor med lim behöver användas för att skapa bra brandrök, minskar mängden skadliga ämnen i brandröken under samma förbränningsförhållanden.

Isoleringen släpper inte från sig några skadliga ämnen vid förbränning till skillnad från glas och mineralbaserade isoleringsmaterial.

Ingen färg förbränns på stålkonstruktionen, vilket eliminerar att skadliga ämnen frigörs från färgen.

Ingen återställning för instruktörer

Då inget vatten behöver användas i själva brandrummet, kommer allt brännbart material att förbrännas där. Det betyder att endast metallrester och aska behöver rensas ut ett par gånger om året. Ingen lämpning krävs efter en normal övning.

Minskade förberedelser för instruktörer

Inga träskivor behöver laddas på väggar och tak. På golvet läggs ca tre pallar vilket räcker för en övning. Det gör att förberedelserna för att elda är små och inte kräver jobbiga lyft över huvudet.

Instruktören kontrollerar branden med dörren.
Brandrum med mer än 1500 genomförda eldningar utan service.

3. Lägre driftskostnader

Inga träskivor

Då inga träskivor behövs på väggar och tak kan alla typer av rent trä användas som bränsle. Detta minskar kostnaderna då pallar eller andra billigare produkter kan användas.

Mindre brännbart material

Den effektiva isoleringen bibehåller värmen i anläggningen. På så vis behövs mindre trämaterial för att köra övningen. Det slutna brandrummet gör också att syret kan begränsas till branden och mer rök kan produceras istället för att förbrännas.

Minimalt underhåll på konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar konstruktionen av stål. Därför behöver varken skyddsfärg förbättras eller svetsunderhåll utföras på konstruktionen. Om inte isoleringen skadas mekaniskt, håller denna för tusentals övningar i anläggningen. Normalt målningsunderhåll av stålkonstruktioner behöver dock utföras.

Minimala kostnader vid rening av brandröken

Brandröken kan vid behov renas från miljöfarliga ämnen med hjälp av en reningsanläggning. Den enklaste formen av reningsanläggning ger minimala underhållskostnader i form av filter, vatten och strömförbrukning. Vid behov kan dock vissa kostnader tillkomma om restprodukterna skickas för destruktion.

3 år gammal anläggning med mer än 1500 eldningar utan ommålning.

4. Mindre miljöpåverkan

Mindre trämaterial förbrukas

Den effektiva isoleringen bidrar till att endast ca tre pallar med trä förbrukas under en normal förevisning av olika brandförlopp. Den mindre mängden trämaterial som förbrukas resulterar i mindre skadliga ämnen under samma förbränningsförhållanden.

Enbart rent trä behövs

Då bra brandrök kan skapas med enbart rent trä behövs inga träskivor med lim, brännbara vätskor eller syntetmaterial för att skapa brännbar brandrök.

Inga skadliga ämnen frigörs från konstruktionen

Den effektiva isoleringen skyddar anläggningens konstruktion. Därför förbränns ingen färg eller andra produkter som annars skulle avge miljöfarliga ämnen.
Isoleringen som används avger inga skadliga ämnen under förbränningen.

Längre hållbarhet

Tack vare anläggningens långa livslängd minskas det totala resursutnyttjandet.

Rening av brandröken

Om en reningsanläggning kopplas till övningsdelen kan brandröken också renas från skadliga partiklar. Olika grader av rening kan då väljas utifrån behov. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Återvinning och rening av släckvatten

Anläggningen kan också byggas så att släckvattnet som används inuti samlas upp, renas och återanvänds för släckningen. De uppsamlade partiklarna sänds sedan vid behov för destruktion.

Med den enklaste formen av rökrening som tillval kan mycket av röken som luktar och syns tvättas bort. Vattnet som tvättar röken kan renas och återanvändas.

5. Färdig anläggning eller skräddarsydd

Utgå från en befintlig design

I dag har Sulitec över 45 anläggningar i drift runt om i världen. Designen på anläggningarna kan enkelt kopieras och vid behov modifieras för att passa era förutsättningar och behov. Vi hjälper er med förslag och ritningar genom hela processen.

Utöka/modifiera en befintlig anläggning

Sulitecs system kan enkelt placeras ihop med befintliga anläggningar om dessa är i bra skick och ska behållas.

Gör er egen design från grunden

Sulitec bygger anläggningar helt efter era behov och förutsättningar. Antingen kan ni rita anläggningen själva eller så bistår vi med idéer, design och ritningar utefter era önskemål.

Anläggning med flera brandzoner.
300kg dörr till brandrummet för att tåla värmen och sluta helt tätt.
Med endast 2 pallar är det möjligt att skapa många olika typer av tändningar i brandröken.
Större anläggning med rökrening över flera brandzoner.

Har du några frågor eller vill du boka en demonstration?